چگونه تولید محتوا حرفه ای داشته باشیم؟

شایدشما هم بارهابا عبارت (محتوا، پادشاه است) برخوردداشته باشید. تولید محتوا یکی ازمهمترین نکاتی است که وبمستران بایدبه آن توجه داشته باشند. زیرا محتوا پل ارتباطی میان یک وب سایت و کاربران است. طبیعتاهر چه محتوای شمابهتر باشد، شانس اینکه مخاطبان بیشتری به سمت وب سایت شمارجوع داده شوند، بیشترخواهد بود. اما تولید محتوا یک امرکاملا تخصصی است وبرای انجام دادن آن باید آموزش لازم رابگذرانید. بایدبدانید که چگونه محتوا تولیدکنید؟

تولید محتوای باکیفیت باعث میشودکه رتبه وب سایت شمابطور چشم گیری افزایش پیداکند. اکثرمدیران وب سایت هایکی ازبخش های خودرا به تولید محتوا اختصاص داده اند وسعی میکنند که بلاگ نویسان باتجربه ای رادراین زمینه استخدام کنند. این که چگونه محتوایی راتولیدکنند که مناسب بامخاطبان وب سایت باشد وپیداکردن یک منبع معتبرکاملا سخت است. مادراین مقاله سعی داریم تابازبانی ساده، به آموزش گام به گام تولید محتوای حرفه ای بیندازیم.

 

چگونه تولید محتوا حرفه ای داشته باشیم؟

محتوا چیست؟ قبل ازآنکه به آموزش تولید محتوا بپردازیم. بایدمقدمه ای درخصوص محتوا وچیستی آن ارائه شود. امروزه تاکیدبیشتر وبمستران بر تولید محتوا باکیفیت است. تولید محتوای باکیفیت باعث میشودکه رتبه وب سایت شما بطورچشمگیری افزایش پیداکند. برای همین اکثرمدیران وب سایت ها یکی ازبخشهای خودرا به تولید محتوا اختصاص داده اند وسعی میکنند که بلاگ نویسان باتجربه ای رادر این زمینه استخدام کنند.

تولید محتوای فارسی ۱٫۸درصد ازکل محتوای اینترنت راتشکیل میدهد. به خوبی میدانیم که امروزه سئو وب سایت بیشتر برپایه ی محتوا بناشده است. به همین دلیل هر وب سایتی برای بهبودعملکرد و افزایش رتبه‌اش در موتورهای جستجوگر گوگل به تولید محتوا، به خصوص تولید محتوای فارسی نیازدارد. به همین دلیل محتوا نویسان و وبلاگ نویسان باتجربه براساس اصول واستانداردهای سئو وب سایت تکنیک‌هایی راباتوجه به کلمات کلیدی فارسی موجوددر موتورهای جستجوگر گوگل وهم چنین موردنیاز دنیای وب فارسی پیاده میکنند.

داشتن ایده برای تولید محتوا، اولین قدمی است که بایدبه آن توجه داشته باشید. اساسااگر ایده ای نباشد، محتوایی نیزنخواهد بود. بنابراین درقدم اول بایستی لیستی ازایده های مناسب باکسب وکارخود راایجاد کنید. توجه داشته باشیدکه ایده های شماباید بصورت متناسب، موضوعات ترند وپرجستجوی روز، آموزش های مختلف وپرکاربرد رادربربگیرد.

بنابراین لیست ایده های شما بایستی دربازه های زمانی مختلف بروزرسانی شوند. برای لیست کردن ایده های خودبرای تولید محتوا میتوانید ازابزارهای مختلفی استفاده کنید. پیشنهادمیشود، لیست تمامی ایده ها رادریک فایل اکسل قراردهید تادسترسی ومدیریت آنها به آسانی صورت گیرد. هم چنین میتوانیدیک دفترچه درکنار خودداشته باشید وموضوعات مرتبط رابنویسید وبهترین موضوع راانتخاب کنید.

 

کلمات کلیدی خود را انتخاب کنید.

بعد ازاضافه کردن ایده های تولید محتوا درفایل اکسل، نوبت به تهیه لیست کلمات کلیدی رسیده است. برای اینکه اهمیت داشتن کلمات کلیدی رابیشتر وبهترمتوجه شوید، به این مثال توجه کنید. فرض کنیدشما یک مغازه یافروشگاه لوازم تحریر دارید. تمامی لوازم درطرح ها ورنگ های مختلف درفروشگاه شماموجوداست. امانکته ی اینجااست که فروشگاه شمابدون داشتن هیچ تابلو ویانوشته ای در ته یک کوچه خلوت قراردارد.

دراینصورت چگونه میتوانید انتظارداشته باشیدکه مشتریان به فروشگاه شماسربزنند. درصورتیکه نه نشانی، نه آدرس، نه تبلیغات ونه راهی برای پیداکردن شما وجودندارد. درمبحث تولید محتوا نیزهمین موضوع صدق میکند. شمایک وب سایت داریدکه درهفته بارها محتوای جدید ومفید برای آن تولید میکنید. امااین محتوا ها هیچ کلمه کلیدی مفیدی ندارند، مطابق بانیاز روزکاربران نیستند ودرشبکه های اجتماعی مختلف اشتراک گذاری نشده اند. دراین شرایط نیزچگونه میتوان انتظارداشت که کاربران به محتوای شمادسترسی داشته باشند؟

امازمانیکه باصرف زمان، کلمات کلیدی مرتبط ومفید برای وب سایت راپیدا کرده وآنها رادر محتوای خودبهینه کنید، شانس خودرا برای دیده شدن افزایش داده اید. حال تصورکنید که درکنار بهینه کردن کلمات کلیدی در وب سایت، ازروشهای دیگر هم چون سوشال مارکتینگ، بازاریابی محتوایی، تبلیغات در موتورهای جستجوگر گوگل وغیره استفاده کنید. دراین شرایط قطعاشانس شمابیشتر بوده ورتبه های بهتری درنتایج موتورهای جستجوگر گوگل کسب خواهیدکرد.

پیداکردن کلمات کلیدی مناسب باکسب وکار شمابااستفاده ازروشهای مختلفی امکانپذیراست. برای راهنمای بهترشما عزیزان در قاله دیگری در خصوص راه های پیداکردن کلمات کلیدی مناسب برای وب سایت صحبت کرده ایم.

 

از عنوان های حرفه ای و مناسب استفاده کنید.

بعد ازلیست کردن کلمات کلیدی، نوبت به آن رسیده که اولین قدم برای تولید محتوا رابردارید. دراین مرحله بایدبه بهینه کردن عنوان محتوای خودتوجه کنید. محتوای شماازدو نظر بایدبهینه باشد. اول اینکه دربردارنده کلمه کلیدی کانونی محتوای شماباشد. دراینصورت هم کاربران وهم موتورهای جستجوگر گوگل تعامل بهتری بامحتوای شماخواهندداشت.

موردبعدی این است که بایدازیک عنوان جذاب وگیرااستفاده کنید. زیرازمانیکه یک موضوع رادر موتورهای جستجوگر گوگل جستجوکنید، فقط درصفحه اول با ۱۰ وب سایت مختلف مواجه هستید. احتمال اینکه کاربران فقط روی لینک اول کلیک کند، بسیاربالااست. امااگر ازیک عنوان جذاب، گیرا ومنحصر به فرداستفاده کرده باشید، احتمال اینکه روی وب سایت شماکلیک شود، افزایش خواهدداشت.

متسفانه یکی ازبزرگترین اشتباهاتی که افرادتازه درنوشتن محتوای خودمیکنند، عنوان محتوای خودرا دست کم میگیرند. برای مثال بسیاری ازافراد تنهابه استفاده ازکلمه کلیدی به بدترین شکل ممکن اکتفا میکنند. برای مثال: ” روش های افزایش بازدید وب سایت ” این عنوان علاوه براین که تکراری است، تنها به سئو وب سایت توجه داشته است نه نیاز کاربران خود. امااگرعنوان فوق با ” چگونه بازدید وب سایت خودراافزایش دهیم ” تغییرکند، شانس بیشتری برای بازدیدخواهدداشت.

همواره توجه داشته باشیدکه اولین قسمتی که توسط موتورهای جستجوگر گوگل خوانده میشود، متاتگ عنوان میباشد. پس بایدمناسب بامتن بنویسید چون اگر موتورهای جستجوگر گوگل متوجه شودکه عنوان شماهیچ ارتباطی بامحتوای شماندارد، وب سایت شمارا جریمه خواهدکرد.

 

تولید محتوای رقبای خود را در نظر داشته باشید.

اگربرای شروع نوشتن یک محتوا تخصص صددرصدی نیزداشته باشید، بازهم بایستی محتوای وب سایت های رقیب خودرابررسی کنید. قطعابابررسی محتوای وب سایت رقیب، ایده های زیادی خواهید داشت که میتوانید درتولید محتوای وب سایت خودازآن استفاده کنید. هم چنین سعی کنیدکه کاستی هایی که در تولید محتوا آن هاوجود دارد رادر بخش محتوای وب سایت خودرفع کنید.

بدون شک وب سایت های زیادی وجوددارد که درحال تولید محتوا وفعالیت درزمینه کاری شماهستند. ممکن است این وب سایت ها نکات مثبت یاضعف زیادی داشته باشندکه بایک بررسی کوتاه میتوانید متوجه آنهاشده وبرای بهبود کسب وکار خود وتولید محتوای ارزنده تراز آنهااستفاده کنید.

 

باید تولید محتوا شما کاربران را راضی کند.

نکته ی مهم درآموزش تولید محتوا این است که توجه داشته باشیدکه شمامحتوا رابرای کاربران مینویسید. درنتیجه محتوا بایدباتوجه به نیاز کاربران تولیدشده باشد. اگرچه درقسمت لیست کردن کلمات کلیدی وایده هانیز گفتیم که به موضوعات ترند روز وپرجستجو توجه کنید. امالازم است باردیگر نیزدراین قسمت یادآورشویم که بایدبه نیاز کاربران توجه کنید.

سعی کنید خودرابه جای مخاطبان بگذارید. چه نیازهایی خواهیدداشت؟ به اینکار Search intent گفته میشود. دراین تاریخ کاربران بیشتر به دنبال چه موضوعاتی هستند؟ چه نیازهایی دارند؟ آیابیشتر به محتوای متنی نیازدارند یامحتوای ویدیویی؟ دریافت پاسخ این سوالات ممکن است کمی زمان برباشد. برای اینکه بتوانید تعامل کاربران با وب سایت خودرا آنالیز کنید باید از ابزارهای تحلیلی متفاوتی استفاده کنید. رسیدن به این نقطه نیز نیازمند صرف زمان و گذراندن دوره های آموزشی متفاوت است.

مخاطب اصلی محتوای وب سایت شما، کاربرانتان میباشند پس بایدمحتوایی تولیدکنید که نیازهای آن ها، مسائل روزانه وتمامی ویژگیهایی که به دنبال هستندرا موردپوشش قرار دهد. کاربران، ساعتهایی زیادی رادر اینترنت صرف میکنند تابتوانند مطلب موردنیاز خودراپیدا کنند، اگرشما بتواند نیازهای اصلی آن هارا ازطریق تولید محتوا پوشش دهید، میتوانید به یک منبع معتبرتبدیل شوید.

 

موضاعات اصلی را در نظر بگیرید.

یکی ازمشکلات اصلی اکثرمقالات وب سایت هااین است که مطالب کاملاتیتر وار وبدون بیان جزییات مطرح میشود. اگرشما به مساله تخصصی میپردازید، بایدسعی کنید تمامی اطلاعات ومسائل جزآن را بیان کنید. سطحی پرداختن به موضوع اصلی باعث تمایز وب سایت شمابادیگران میشود.

منظور مااین است که تیترهای موجود درمطالب شما بایدقابل تفکیک باشند. اگرقراراست به آموزش تولید محتوا دریک مطلب بپردازید، نیازی نیست بخش زیادی ازمتن خودرا صرف توضیح اینکه محتوا چیست؟ کنید. سریع به سراغ اصل موضوع بروید وباجزئیات درخصوص موضوع صحبت کنید.

 

در مقالات خود ساده و واضح صحبت کنید.

گاهی بعضی ازموضوعات هستندکه چندجنبه برای توضیح دارند امابایک موضوع یکسان. برای مثال همین مقاله که برای شمانوشتیم. روشهای تولید محتوا فراوانی باجنبه های مختلفی وجوددارد. آموزش تولید محتوای متنی باآموزش تولید محتوای ویدیویی یاتصویری بسیارمتفاوت است. هم چنین برای تولید هریکی ازانواع محتوا، استراتژی محتوا نیزمتفاوت خواهدبود.

شمامیتوانید درهر مقاله، روشها وایده های مختلف راتوضیح دهید. البته این نکته رادرنظر بگیرید که ایده های شماباید دارای جنبه های مختلفی باشندنه این که دنباله هم باشند. اگر درخصوص کسب وکار شماموضوعاتی این چنینی وجوددارد، میتوانید درچند مقاله مختلف به بررسی هریکی ازاین موضوعات بپردازید. اینکار ازجنبه های مختلفی دارای حسن برای وب سایت شمااست.

اول اینکه موضوعات مختلف راپوشش داده وبررسی کرده اید. که این موضوع کمک میکند تامحتوای شماجامع وکامل باشد. دوم اینکه میتوانید این موضوعات رابه هم لینک کنید. لینک های داخلی محتواهای وب سایت شمارا به یکدیگرمرتبط کرده وکمک میکنند تامخاطبان تعامل بهتری با وب سایت شماداشته باشند.

 

همیشه یک قدم از دیگران جلوتر باشید.

اجازه بدهیدکه بایک مثال این موردرا بیان کنیم. شمابه عنوان یک بازاریاب محتوانقش مفید شبکه های اجتماعی رامیدانید وآن رایک نیازضروری میدانید وهمه دراین خصوص دارای نظریکسان باشماهستند. اما شمابه جای خوبی شبکه های اجتماعی برای بازاریابی محتوا، ضررهای آن رابنویسید. این نوع مقالات نشان میدهدکه شمابه نکاتی توجه میکنیدکه دیگران توجهی نمیکنند وباعث تمایز شمابا دیگران میشود.

منظور مااین نیست که سازمخالف بزنید ویابه حقایق توجه نکنید. منظوراین است که سعی کنید متفاوت ازبقیه عمل کنید. اگرمیلیون هامقاله درخصوص یک موضوع وجوددارد، شماشانسی برای بازدیدگرفتن نخواهید داشت. امااگر چیزجدید ومتفاوتی برای گفتن داشته باشید، میتوانید مخاطبان زیادی رابه سمت خودجذب کنید. برای اینکار بایدخلاقیت به خرج دهید وسعی کنید تابه موضوعات ازابعاددیگری نگاه کنید.

 

مقالات مرتبط با هم را لینک دهید.

یک لیست کامل ازتمامی مقالات تولیدی وب سایت خودتهیه کنید. مزیت این کاراین میباشد که شمابه راحتی میتوانید نسبت به موضوع اصلی وب سایت خود، به بقیه بخش هابک لینک بدهید. هرچه میزان ارتباط میان بخشهای مختلف وب سایت شمابا یکدیگر بیشترباشد، شانس شمابرای موفقیت نیزبیشتر است. اگردرقسمتی ازمطلب شمایک ابهام وجوددارد، بایدآن قسمت رابه مقاله دیگری از وب سایت خود یا وب سایت های دیگران لینک کنید.

فراموش نکنید که همیشه ازمطالب افرادمتخصصی که برای دیگر وب سایت ها مینویسند، استفاده کنید. منظورما کپی کردن نیست. بلکه به شیوه ونگارشی متفاوت محتوای آن هارا با ذکرمنبع دربخش مقالات خودقرار دهید. البته بهتراین تکنیک راهفتگی یاماهانه انجام دهید. اینکار باعث میشودکه وب سایت های رقیب شمااقدامی مشابه شماانجام دهند وبه همین ترتیب میزان تعامل دیگر وب سایت هانیز باشما افزایش پیدامیکند.

اگزیک موضوع مهم ومرتبط بامطلبی که نوشته اید، در وب سایت های دیگرپیداکردید واحساس کردیدکه میتواند برای کاربران مفیدباشد، به آن لینک بدهید. خسیس نباشید. لینک های خروجی میتواند برای شماآوده های زیادی داشته باشد. مهم ترین نکته این است که موتورهای جستجوگر گوگل متوجه میشوندکه شمامطلب رابرای مخاطب نوشته اید نه فقط برای سئو وب سایت است.

شمازمانیکه یک صفحه ای راایجاد میکنید، بعدازمدتی توسط موتورهای جستجوگر گوگل ایندکس میشود. اگراین صفحه بعداخوانده نشود، رتبه ای که وب سایت شماتوسط این صفحه به دست آورده است، کم کم ازبین میرود. پس شماباید بااستفاده ازتکنیک هایی، مجدد این صفحه رابه موتورهای جستجوگر گوگل نشان دهید وبهترین تکنیک ایجادلینک های داخلی بین صفحات است.

 

بهتر است مقالات آموزشی تهیه کنید.

همیشه مردم دنبال جواب سوال “چگونه ” هستندپس بایددر تولید محتوای خودبتوانید به این گونه سوالات پاسخ دهید. خیلی ازکاربران هستندکه دارای ایده های آموزشی میباشند، شمامیتوانید باکمک آن ها یک مقاله آموزشی تولیدکنید. یکی ازساده ترین راه هابرای آموزش هرچیزی، جستجو دراینترنت است. باگسترش استفاده ازاینترنت افرادتمامی سوالات خودرا در گوگل حستجو میکنند.

برای درک بهتراین موضوع خودتان میتوانید یک تست ساده انجام دهید. به مرورگرخود بروید وعبارت چگونه یاچرا راتایپ کنید. موتورهای جستجوگر گوگل لیستی ازپرسش های مشابهی که بااین عبارت شروع شده اند رابه شما نمایش میدهد. برای تولید محتوا میتوانید لیستی ازاین پرسش ها آماده کرده ومتناسب ترین آنها باکسب وکار خودرا هدف قراردهید.

سعی کنید مقالات خود را بروز نگه دارید.

به عنوان یک بازاریاب محتوا، بایداطلاعات خودرا درزمینه های مختلف بروزکنید. بهترین نقطه شروع هم مقالات قدیمی وبازنشر مجددآنها است. البته بطوریکه لینک آدرس عوض نشود یاموضوع اصلی مقاله تغییرنکند. امروزه تولید اینفوگرافیک یاعکس بیشترین تاثیر رابرمخاطب دارد، همچنین نوع فونت هایی هم که استفاده میشود برمیزان خوانایی تاثیربسزایی دارد. پس بایددراین خصوص اطلاعات خودرا بروز کنید وازتکنیک های فرمتی جدیداستفاده کنید.

بروزکردن مقالات قدیمی تاثیربالایی بر سئو وب سایت شمادارد. وقتی اطلاعات مفید وجدیدی به مقالات قدیمی وب سایت خودکه قبلا ایندکس شده اند، اضافه میکنید، یک سیگنال به موتورهای جستجوگر گوگل ارسال میکنید. موتورهای جستجوگر گوگل مطلب شمارا دوباره بررسی کرده ومتوجه تغییرات وبروزرسانی ها درمتن شمامیشوند. همین موضوع میتواند موجب بهبود رتبه وب سایت شماشود.

هم چنین مواقع زیادی وجوددارد که شمایک مطلب مفید در وب سایت شمادارید ونیازی به تولیدمحتوای جدیدنیست. دراین مواقع میتوانید همان محتوایی که ازقبل در وب سایت شماوجوددارد رابررسی کنید. نقاط ضعف وقوت آن راپیدا کرده ومتن خودرا بروز رسانی کنید. بااینکار در زمان خودنیز صرفه جویی کرده اید.

 

مقالات طولانی وبا مفهوم تولید کنید.

اندازه یک محتوای استانداردبرای وب سایت، بین ۲ تا۳ هزارکلمه میباشد. حداقل تعدادکلمه ای که میتوانید به کارببرید ۵۰۰ کلمه است. اگرمطلب شماکمتر از۵۰۰ کلمه باشد، ازنظر موتورهای جستجوگر گوگل ممکن است جریمه شوید. البته فراموش نکنیدکه الگوریتم ها و موتورهای جستجوگر گوگل بسیارهوشمندانه عمل میکنند. تعدادکلمات یک مطلب قطعا در وب سایت های فروشگاهی ویا وب سایت های خبری بایک وبلاگ متفاوت خواهدبود.

شمانمیتوانید دریک وب سایت خبری، به یک خبرجدید وکوتاه متن دیگری اضافه کرده وزیاده گویی کنید. هم چنین نمیتوانید برای یک محصول به خصوص بیش ازحد محتواتولید کنید. امازمانیکه صحبت از آموزش است. دست شماباز خواهدبود ومیتوانید زمان زیادی صرف کنید تایک محتوای ارزشمند وبه اصطلاح یک مقاله کامل وجامع بنویسید.

محتواهای طولانی وجامع شانس زیادی دارند تاتوسط موتورهای جستجوگر گوگل رتبه بندی شوند. امافراموش نکنید که منظورما ازمحتوای طولانی، یک محتوای (ازشمند ومفید) است. نه اینکه تنهابدون هیچ هدفی وفقط برای طولانی کردن یک متن، لقمه رادورسر مخاطب بچرخانید. همه چیز به محتوا وموضوع شمابستگی دارد. پس هرگزسعی نکنید که سر گوگل یامخاطب کلاه بگذارید.

 

مقالات مرتبط را بخش بندی کنید.

یکی ازاستراتژی های تولید محتوا این است که هرمحتوا ومقاله ای که ایجادمیشود، دریک بخش قرارگیرد. چون هم کاربران میتواند باتوجه به علاقه خودوارد بخش مربوطه شود وهم لینک دهی داخلی آن آسانتراست. ایجاددسته بندی های مختلف به کاربران کمک میکند تابتوانند به سادگی به تمامی محتواهای مرتبط دسترسی داشته باشند.

بخش بندی کردن محتواهای مرتبط هم چنین مدیریت آنها رانیز ساده ترمیکند. به این معنی که باورودبه یک دسته بندی میتوانید تمامی محتواهای منتشرشده دریک دسته بندی مشخص را، مشاهده کنیدو بتوانید آنها رامدیریت کنید. هرچه تنوع مطالب شمادردسته های مختلف بیشترباشد، برای شمابهتراست.

 

نکات نگارشی را درست و صحیح رعایت کنید.

یکی ازنکات پایه واولیه ای که بایدقبل ازانتشار مطلب به آن توجه ویژه نمود، نکات نگارشی است. به کاربردن صحیح این نکات مانندویرگول، کاما ونقطه وغیره ازاهمیت ویژه ای در تولید محتوا برخورداراست. به کاربردن اشتباهی هرکدام ازاین قواعد، باعث کج فهمی مطلب توسط خواننده میشود وتمامی زحمات شما راهدر میدهد.

یکی ازموضوعاتی که گوگل نیزتوجه زیادی به آن دارد، میزان خوانایی یک مطلب است. برای اینکه بتوانیدمیزان خوانایی یک متن راافزایش دهید بایستی به استفاده درست ازعلائم نگارشی توجه داشته باشید. نوع جمله بندی ها، استفاده درست ازفعل ها، املای صحیح کلمات وغیره است.

 

سعی کنید از تصاویر در تولید محتوا خود استفاده کنید.

در تولید محتوا بایدبه چند نکته دقت داشته باشید: اول این که نوشتن متن خالی باعث اذیت شدن کاربران میشود. ومیتوان گفت که اصلامتن شمابه هیچ وجه خوانده نمیشود. بایدسعی کنید متن خودرا بشکنید وبرای هرقسمت یک زیر عنوان جداگانه وعکس به کارببرید چون باعث بهترخوانده شدن متن میگردد وکاربران متن شمابهتر درک میکند.

منظورما اززیرعنوان این است که مطالبتان رابااستفاده ازتیتر ها، به بخشهای کوچک تری تقسیم کنید. این موضوع موجب میشود تاکاربران بتوانندبا یک مرور ساده، اطلاعات مناسبی ازمطلب شماکسب کنند. استفاده ازتصاویر، ویدیوها، اینفوگرافیک موجب میشود تابتوانید نظرمخاطبان رابه خود جلب کرده وموجب افزایش میزان تعامل کاربران در وب سایت خودشوید.

 

از کلمات کلیدی خود در جای مناسب استفاده کنید.

هیچ موردی مانندکلمات کلیدی، نمیتواند رتبه ی وب سایت شماراخراب کند. متاسفانه اکثرتولیدکنندگان محتوا فکر میکنند هرچه بیشترکلمه کلیدی رااستفاده کنند، شانس نشان دادن مقاله آن هابیشتر است. براساس چگالی کلمات کلیدی، متوسط استفاده هرکلمه، ۲ الی ۳درصد کل کلمات دریک مقاله میباشد. امافراموش نکنیدکه استفاده بیش ازحد ازکلمات کلیدی نیزمیتواند تاثیرات مخربی بر سئو وب سایت شماداشته باشد.

باتوجه به چگالی متن خود، به میزان کافی از کلمات کلیدی استفاده کنید. برای مثال اگریک مطلب ۵۰۰ کلمه ای نوشته اید، نبایدبیشتر از۴ بار ازیک کلمه کلیدی استفاده کنید. هنگامیکه تولید محتوای شما تمام شد، کارو وظیفه اصلی شماشروع میشود. محتوای خودرا براساس الگوریتم های سئو وب سایت بنوسید. یعنی تمامی تکنیک هامانند به کاربردن کلمات کلیدی، عنوان ها وچگالی رابراساس آخرین الگوریتم سئو وب سایت رعایت کنید. گوگل اصلاتکنیک های کلاه سیاهی رادوست ندارد. سریعامتوجه شده وهر وب سایتی راکه ازاین تکنیک ها استفاده کرده باشد موردجریمه گوگل قرارمیگیرد.

 

از متا تگ توضیحات استفاده کنید.

این متاتگ هم مانندعنوان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست وبه بهینه سازی رتبه وب سایت شماکمک بسیاری میکند. وقتیکه وب سایت شماتوسط موتورهای جشتجوگر گوگل درصفحه نشان داده میشود، توضیحات شما، زیرعنوان وب سایت شمانشان داده میشود. گوگل یکی ازمتاتگ هایی رامورد بررسی قرارمیدهد، همین متا تگ توضیحات میباشد. درمقاله های کمتر از۵۰۰ کلمه نوشتن این متاتگ الزامی است اما دراکثر مقالات اگرهم ننوشتید، خودگوگل متوجه میشود وبه نوعی تولیدمیکند.

 

سخن نهایی

دراین مطلب سعی کردیم تابازبانی ساده به آموزش تولید محتوا بپردازیم. تولید محتوا تاثیرزیادی بر سئو وب سایت شمادارد. بنابراین اگرقصددارید ازهمین ابتدا کسب وکار خودرا بصورت اصولی پیش ببرید، پیشنهادمیشود ازهمین ابتدایک برنامه دقیق برای تولید محتوا بچینید.

درآخر نیزلازم است اشاره کنیم که اگرمقاله خودرا از وب سایتی دیگررونوشت کرده اید، بهتراست منبع آن راذکرکنید ولینک به منبع آن راقراردهید تاتوسط موتورهای جستجوگر گوگل جریمه نشوید واین که کاربران به شمااطمینان میکند که محتوای تولیدی شمادارای اعتبارمیباشد. ازاینکه تا پایان مطلب چگونه تولید محتوا کنیم باماهمراه بودید، ازشما سپاسگزاریم.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *