اهمیت ساخت وبلاگ در وب سایت

صاحبان کسب وکارها سعی میکنند تاازدنیای رقابتی عقب نباشنداما کسانیکه خودشان رابه کاربراثبات ومعرفی نکنندهرگز موفق نمیشوند! باگذشت زمان وروی کارآمدن انواع استارت آپ وبرنداین روزها داشتن وبلاگ برای هر وب سایتی به یک نیازضروری تبدیل شده است. فرقی هم نمیکندبرای استفاده از وبلاگ نویسی هدف شمایک وبلاگ شخصی باشه که درآن به انتشارمحتوای روزانه بپردازید یااین که یک وبلاگ برای شرکت خودداشته باشیدکه به نحوه کار باخدمات ارائه شده وآموزشهای لازم درباره محصول خودبپردازید. بهرحال باهرهدفی که قصدساختن وبلاگ راداشته باشید،داشتن وبلاگ وتولید محتوا مزایای وبلاگ نویسی رابرای شمادرپی خواهندداشت. البته دراین جامنظوراز وبلاگ نویسی ساخت یک وبلاگ درسرویس‌های وبلاگ‌دهی نیست که بااستفاده ازاین مقاله بادلایل شگفت انگیزی که باعث میشه استفاده ازوبلاگ پیشرفت وب سایتتان را بدنبال داشته باشه رادرکوتاهترین زمان ممکن در وب سایت خودتان پیاده سازی کنیددر نهایت هم کاملا متوجه میشید که چراباید برای وب سایت ازوبلاگ استفاده کنیم.

دراین راهنمای آموزشی مزایای داشتن بلاگ در وب سایت مباحث زیر راموردبررسی قرار میدهیم:

دلایل استفاده از وبلاگ  برای وب سایت

تااین جامنظوراز وبلاگ نویسی ساخت یک وبلاگ روی دامنه اصلی وب سایت که می توانددر خود وب سایت اصلی باشد ویااین که دریک پوشه وبلاگ یاساب فولدر آن رانصب کنید.تنهامزیتی که شاید سرویسهای وبلاگ‌دهی داشته باشنددرداشتن دامین اتوریتی بالااست که می توانددر رشد سریعتردر موتورهای جستجوگر به شماکمک کند، امادلایل اصلی دیگری وجوددارندکه استفاده ازسرویس وبلاگ‌دهی رانقض خواهندکرد که ازجمله آنها میشودبه نداشتن نقشه وب سایت،عدم امکان ثبت وب سایت در گوگل ودسترسی‌های محدوداشاره کرد.

حالا بیایید بایک بررسی شروع کنیم و وب سایت‌های بزرگ رادرنظر بگیریم. بنظرشما چه دلیلی وجود داردکه یک وب سایت هاستینگ ومیزبانی وب از وبلاگ استفاده کند؟یایک وب سایت درزمینه فروش کمپوست که درکشاورزی کاربرددارد چه دلیلی دارد یک وبلاگ روی وب سایت خودداشته باشد؟ آیانداشتن وبلاگ برای وب سایت‌هایی دراین زمینه باعث شده نسبت به رقبای خودکه از وبلاگ و تولید محتوا استفاده میکنند فروش پایینتری داشته باشند؟حداقل می شودگفت که پاسخ سوال آخری مثبت هست، چراکه:

 • کسب وکارهای موفق، وبلاگ دارند!

مطمئناکسب وکارهایی که وبلاگ دارندموفقتر ازکسب وکاری هستندکه وبلاگ ندارد. چراکه وبلاگ این کسب وکارهادر واقع به یک پاتوق برای مشتریان تبدیل شده است. گذشته ازاین همین موضوع باعث تمرکزروی برند می شود وهرزمان که مشتری نیازبه راهنمایی درموردخدمات مربوطه داشته باشدبجای سرک کشیدن در وب سایت‌های مختلف می توانیدخیلی راحت ازطریق وبلاگ همان وب سایت پاسخ سوالات خودرا دریافت کند.

 مزایای استفاده از وبلاگ در وب سایت

این روزهاحتماشما هم درمورد بازاریابی محتوا وبازاریابی اینترنتی شنیده‌اید وازاهمیت تولید محتوا که روز بروزبیش تروپر رنگترمی شوداطلاع دارید. تولید محتوا بهترین راه کاری است که بااستفاده ازآن میشود مشتریان زیادی رادرحیطه کسب وکاری خودتان جذب کنید. شاید دونستن آمار و ارقام زیر براتون جالب باشد.

شرکتهایی که وبلاگ دارند،لینکهای ورودی به وب سایت آن هاتا97 درصد بیش تراز وب سایت‌ های بدون وبلاگ است.
81درصد کاربران آمریکایی به وبلاگ‌ ها واستفاده ازاطلاعاتی که در وبلاگ‌ هاارائه میشوداعتماد دارند.
کسانیکه درزمینه بازاریابی اینترنتی فعالیت دارند ودارای وبلاگ هستند،68 درصد بیش تراز بقیه مشتری کلیدی دریافت میکنند.
60درصدکاربران وقتی محتوای سفارشی یک شرکت در وبلاگ خودرامطالعه میکنند،دیدمثبتی ازآن شرکت بدست آورده و61درصد ازکاربران آمریکایی به همین طریق دست به خرید واستفاده ازخدمات چنین شرکتی می زنند.
متاسفانه برخی مدیران وب سایت‌ هابدلایل مختلفی مثل طولانی بودن پروسه جذب مشتری ازطریق وبلاگ نویسی، عدم توانایی تولید محتوا،عدم رغبت درپرداخت هزینه برای نویسنده وتولید محتوا ودلایل مختلف دیگراز ساخت وبلاگ برای وب سایت سربازمی زنند. اماغافل ازاین هستندکه آینده ازآن تولید محتوا است وبدون تولید محتوا وصرفاباتمرکز روی تبلیغات موفق نمی شود. البته تولید محتوا هم صرفا محدودبه محتوای متنی نیست ومی شود ازطریق انواع محتوای چندرسانه‌ای مثل ویدئو،پادکست واینفوگرافیک برای این موارداستفاده کرد. اماموارد ذکرشده بعداز محتوای متنی قراردارند، چراکه به تنهایی قادربه رفع نیازهرکاربری نیستند. حال درادامه به معرفی مزایای وبلاگ نویسی وفوایدداشتن یک وبلاگ برای کسب وکار میپردازم.

1.اهمیت دادن به مشتریان خود

اصلیترین ومهم ترین مزیت داشتن وبلاگ برای وب سایت این است که می تونیدنیاز روزمشتریان رابدست آورده وبابرنامه ریزی درستی که انجام می دهید به ایجادمحصول جدید ومعرفی محصولات وب سایت بپردازید. بزرگترین ایده‌های خلاقانه بواسطه بررسی همین نیاز هاشکل گرفته وهمواره ازگذشته تابه امروز، تازمانیکه نیازی احساس نشده است، محصولی هم درکار نبوده است.

کافی است کمی آمار وبلاگ وب سایت رابررسی کرده ومشاهده کنید که مشتریان بیش تردنبال چه چیزهایی هستند؟چه چیزهایی راجستجو میکنند؟به چه موضوعاتی درحوزه کسب وکار شماعلاقمند هستند؟ وکلی اطلاعات دیگرکه باگرفتن آمارمی توانید بدست آورید. سپس بابررسی همین نیاز هاابتدا به ایجادمحصول یاایجاد محتوا در وبلاگ پرداخته ونیازمشتری رابرطرف کنید. بعدازانجام اینکار بایدشاهد تغییراتی باشیدکه مواردزیر نمونه‌های خوبی هستند.

 • جذب رضایت واعتماد مشتریان
 • قدرت دادن به برندها ولوگو
 • تمرکز برروی محصول وقرارگرفتن درلیست اولین کسب وکاری که این ایده راراه‌اندازی کرده است
 • دریافت ترافیک بیش تراز موتورهای جستجوگر
 • جذب واعتماد مشتریان جدید
 • فروش بیش تر
 • و…

2. بهینه سازی سئو وب سایت

وب سایت‌ هایی که صرفادرزمینه فروش محصول یاارائه خدمات خاصی فعالیت دارند،صفحات خیلی کم تری دارند. حتی شاید دریک کسب وکار تایکسال خبری ازساخت صفحه جدید نباشد،چراکه خدمات یا محصولی توسط این وب سایت ارائه نشده است. بنابراین نیازاست که باساخت وبلاگ برای وب سایت صفحات بیش تری تولیدکنیم وبعنوان یک وب سایت فعال ازنظرگوگل شناخته شویم. البته تولیدصفحات به این معنی نیست که هرروز چندین محتوای بی کیفیت وبدرد نخور رافقط برای اینمنظور که لینک‌های بیش تری درگوگل داشته باشیم،ثبت کنیم. بلکه صفحات مابایدکاملا ازروی اصول تولید محتوا ایجادشده باشند.

اصلابهتر است اینکار رادرقالب یک سرگرمی وپرکردن اوقات فراغت طی کنید. بنظرشما بعداز یکسال وبلاگ نویسی چه اتفاقی رخ خواهدداد؟ شایداتفاقات زیرکه ازتجربیات خودمن است برای شماجالب باشد.

شخصاکه رتبه الکسا رااصلامعیاری برای سنجش وب سایت نمیبینم. امابعد از یکسال فعالیت مرتب وروزانه در وبلاگ نویسی الکسا وب سایت باافزایش چشم گیر6برابری مواجه شد.
ترافیک وب سایت درزمان شروع شایدروزانه به 2.000 آی‌پی می رسید،امابعد ازیکسال کل ترافیک به بیش از10.000بازدیدکننده یکتارسید.
متوسط وضعیت وب سایت در موتورهای جستجوگر بین رتبه‌های 8.9 تا12 بوده است، امابعد از یکسال به رتبه 2.3 درکلمات مرتبط با کسب وکاررسیده است که بخش اعظم آن مربوط به همان وبلاگ است.
اصولاداشتن محتوای باکیفیت وجامع چه برای کاربر وچه موتورهای جستجوگر ازاهمیت بالایی برخورداراست. بنابراین همین موضوع باعث شده کسب وکارهایی که یکسال پیش بعنوان رقیب بودند،فاصله بسیارزیادی ازآن هاگرفته شود. بطوریکه دیگرنتوان ان هارا بعنوان رقیب درنظرگرفت.
پس خیلی ساده میبینیم که استفاده از وبلاگ در وب سایت باعث رشدبسیار بالای یک کسب وکار در موتورهای جستجوگر خواهدشد که مزایای بسیارزیادی درپی دارد.

3. بالابردن بازدید وب سایت و دریافت بازدید کننده بیشتر

به لطف همین افزایش سئو وب سایت بااستفاده از وبلاگ، بخش اعظم بازدیدکننده‌هااز طریق وبلاگ تامین می شوند. دراین مدت یکسال وبلاگ نویسی وتولید محتوا درزمینه کسب وکاراینترنتی که دارید هیچ هزینه‌ای بابت تبلیغات انجام نداده‌اید. حال اگربعد از یکسال هزینه‌ای که قصدداشتید برای تبلیغات خرج کنیدرا درجهت بهبودبیش تر وبلاگ وتمرکز بیش ترروی وبلاگ نویسی خرج کنید،آیاوضعیت بصورت چندبرابری بیش ترنخواهدشد؟

به لطف همین افزایش بازدید وبلاگ که صورت گرفته است ،کاربران جدیدوارد وب سایت شماشده وبعد ازمطالعه محتوا باکسب وکارشما آشنا شده اند وبخشی ازهمین کاربران به لطف مواردزیر به مشتری شماتبدیل خواهندشد.

 • برندینگ
 • مشتری مداری
 • تمرکز بر ارائه خدمات از طریق وبلاگ نویسی
 • ارزش آفرینی

4. اطلاع دادن به کاربران

همه افرادایمیلهای خودرا بصورت منظم بررسی نمیکنند. امابیش ترمشتریانی که دریافت میکنید بصورت مداوم وبلاگ شمارابرای خواندن محتوای جدیدبررسی میکنند. برای همین کافیست بخشی از وبلاگ که بیش تربه چشم بیاید ودردید مشتری باشد رابرای اطلاع رسانی درنظربگیرید. هرزمان که قصدارتقاء سیستم ویارفع یک بی نظمی رادارید، چندروز قبلتراز طریق همین وبلاگ به مشتریان اطلاع رسانی کنیدتااگر نیازبه انجام کاری دارندقبل ازاین که موقتاکسب وکار شمابرای مدتی به حالت تعمیر وارتقاء پیش روداز داده‌ها واطلاعاتی که نیازدارند خروجی وگزارش داشته باشند.

5. افزایش برقراری ارتباط با مشتریان

داشتن تعامل بیش تر بامشتری وتاجای ممکن وجودارتباط مستقیم وشناخته شده دریک کسب وکار آنلاین بامشتری، مهمترین بخش ازهر کسب وکاری به حساب می آید. صرفاتولید محتوای باکیفیت نیاز مشتری رابرطرف نخواهدکرد. بلکه مشتری نیازبه داشتن تعامل وایجادارتباط باشما است. بایدمشخص شودباچه کسی (کسانی) درحال تعامل وهم کاری است. شایدایده‌های زیرهم برای افزایش تعامل خلاقانه باشند.

بخشی باعنوان مصاحبه در وبلاگ خودراه‌اندازی کرده وبه معرفی کارمندان وزندگی‌نامه آنهابپردازید. مشتریان میتوانند باخواندن سرگذشت کارمندان وتجربه کاری آن هادرشرکت بدانندکه باچه کسانی سرو کاردارند.
بادعوت ازمشتریان وایجاد کمپین‌هایی که توسط هشتگ درشبکه‌های اجتماعی ایجادمیکنید، آن ها راباخود همراه کنید. می توانیددر پایان جوایزی هم برای نفرات برتردرنظر بگیرید. اینکار به برندینگ شما کمک خواهدکرد.
بخشی راباعنوان دلنوشته ایجادبکنید تامشتریان دغدغه‌هایی که برای کسب وکار دارند، یاهرسخنی که شایدبرای سایرمشتریان که دراین کسب وکار هستند مفید باشد راارائه کنند.
صرفاقرار نیست کسب وکار شمامتکلم وحده باشد ومشتری هم مطاع شما(!)بلکه بایدبا پیاده سازی راههای مختلف تعامل باسایر مشتریان راهم فراهم کنید. این تعامل چه خوب باشد وچه بد، بایدپیاده سازی آن انجام بگیرد. اگر مشتری انتقادمی کند، بایددلیل آن راپیدا کنید وببینید چه کاستی داشتید؟ آیااصلا این انتقادبجا بوده؟ به هرترتیبی که میشودباید کاری کنید که مشتری راراضی نگهدارید.

مسئله دیگر این است که همین کارهاباعث شناخت بهتراز کسب وکارشما برای سایرین خواهدشد. سادهترین راه ایجادتعامل باکاربران ازبخش دیدگاه‌هاقابل پیاده سازی است. البته سعی نکنیدکه دیدگاه‌ های انتقادی ومنفی راسانسورکنید. شایدفکرکنید این دیدگاه‌هاباعث فراری شدن وایجادشک وتردید برای کاربران جدید شود، امالازم است  اطلاع داشته باشیدکه اگر درصدزیادی ازمشتریان راضی راداشته باشید، همین مشتریان بادادن پاسخهای مثبت به کاربرمورد نظروی راراضی خواهندکرد. کاری کنیدکه مشتریان راضی شمانظر وتجربه خودرا درباره کسب وکارتان به کاربران جدید یاحتی ناراضی اعلام کنند.

6. بااستفاده از تبلیغات نوین محصولات خود را معرفی کنید

بعداز این که وبلاگ شماحسابی رشدمیکند وبه لطف سئو وافزایش بازدید وبلاگ که داشتید،حالامی توانید روی ایجادمحصولات جدید ومعرفی محصولات گام بردارید. این وبلاگ میتواندبهترین مکان برای معرفی محصول وهم چنین ارائه کدهای تخفیف جهت خریدمحصول باشد. حتی میتوانیدبرای ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی ازطریق وبلاگ نظرات مشتریان خود راجویاشوید.مشتریان، عضوی ازخانواده کسب وکار شمابحساب می‌آیندکه باید آن هارا حفظ وحمایت کنید.
این نکته را بخاطرداشته باشید که قراره در وبلاگ ارزش آفرینی کنید. بنابراین ازاین روشهای تبلیغاتی زیاداستفاده نکنید. بلکه تمرکزاصلی راروی انتشار محتوا وبرندسازی ازطریق وبلاگ نویسی انجام دهید. این نکته راهم بخاطرداشته باشید که این روز هاکاربران دشمن تبلیغات وآگهی هستند!

7. برندینگ

اگر وبلاگ نویسی بصورت درست واصولی دنبال شود مهمترین مزیتی که درپی دارد ارزش آفرینی آن کاراست. اگر بدنبال دیده شدن،برند شدن ومهم تلقی شدن هستیدباید برای مشتری ارزش آفرینی داشته باشید. بیادداشته باشید که هیچ چیزی مهمتر ازمعنویات وارزش آفرینی درذهن مشتری نیست. بعدازاین که ارزش آفرینی کنید،باسیلی ازکامنتهای تشکر وتعریف ازسوی مشتریان مواجه خواهیدشد.

بادادن اطلاعات مفیدبه مشتریان ارزش آفرینی کنید.اگر مشکلی دارندبدون داشتن چشم داشت ودرکوتاهترین زمان ممکن مشکل آن هابرطرف کنید. ازیاددادن ترفندهای مختلف چشم پوشی نکنید.حتی هدف شمااین نباشدکه چون مشتری شمانیستند، نبایدآن هارا راهنمایی کنید. بلکه باید بدانیدکه اگرارزش آفرینی رابرای کاربرانی که مشتری رقبای شماهستندانجام دهید، کاربران بادیدن این مقدارخلق ارزش جذب کسب وکار شماخواهندشد.

8. تنوع دادن به کسب وکار خود

قرارنیست که یک کسب وکارخشک داشته باشید. داشتن وبلاگ می تواندخشکی یک کسب وکار رابرطرف کرده وازحالت بی روح بودن وتکراری خلاص شوید. همه مزیتهایی که دربالا برای وبلاگ نویسی ذکرشدن خروجی اصلی که خواهندداشت خروج یک کسب وکار ازحالت خشکی وثابت خواهدبود.

 ساخت وبلاگ برای وب سایت خود

حالکه باانواع مزیت وبلاگ نویسی وفواید داشتن وبلاگ برای وب سایت آشناشدید وتصمیم گرفتیدکه شروع به وبلاگ نویسی کنید،بایدراه و روش‌های ساخت وبلاگ هم آشنایی داشته باشید. ساخت وبلاگ میتواندبا راه‌اندازی توسط یک سیستم مدیریت محتوامانند وردپرس آغازشود. اماازآن جاییکه داشتن وبلاگ درکنار وب سایت به دوروش ممکن است باید بررسی کنیم که کدامیک گزینه بهتری خواهدبود. همان طورکه میدانید ودیده‌اید، داشتن وبلاگ برای وب سایت که در وب سایت‌های بزرگ نیزبه همین شیوه است، به دوصورت اجرایی میشود.

ساخت وبلاگ برای سایت در ساب فولدر مانند site.com/blog
ساخت وبلاگ برای سایت در ساب دامین مانند blog.site.com

بنظرشمااستفاده ازکدام گزینه مناسبتراست؟ ساب دامین یاساب فولدر ؟تاثیر ساب دامین در سئو وب سایت بهتراست یاتاثیر ساب فولدر در سئو بهتراست؟

اگردقت کرده باشیدبزرگترین کسب وکارهای اینترنتی از ساب فولدربرای اینکاراستفاده میکنند. چراکه ساخت وبلاگ در ساب فولدر بعنوان جزئی از وب سایت بحساب میاد وبه لطف همین موضوع می شود روی افزایش دامین اتوریتی تمرکزکرده ورتبه بهتری رادر موتورهای جستجوگر بدست آورد. امااستفاده از ساب دامنه در وبلاگ بخودی خودیک وب سایت جدابحساب می آید وتاثیر چندان زیادی روی دامنه اصلی ازنظر سئو نخواهد داشت. پس اگرقصد راه‌اندازی وبلاگ برای وب سایت ووبلاگ نویسی دارید، حتماوبلاگ رادرپوشه یا ساب فولدر بسازید.

امیدوارم که این مقاله هم موردتوجه وپسند شماقرار گرفته باشد وبااستفاده از آن بتوانید بادلایل شگفت انگیزی که باعث می شوداستفاده از وبلاگ برای رشد کسب وکارشما تاثیرات خودرا بگذارد .

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *