کاربردهای استفاده از اینفوگرافیک

این روز هابا دیجیتالی شدن دنیای کسب وکار وآموزشهااین سوال رابه دفعات میشنویم.بصورت خلاصه میتوان گفت اینفوگرافیک یک تصویری بصری ثابت یامتحرک است که بواسطه آن میتوان اطلاعات رابه صورت ساده وسریع والبته جذابتربه مخاطب منتقل کرد.نمونه های های مختلفی ازانواع اینفوگرافیک وجودداردکه هرکدام براساس هدف سازنده انتخاب میشوند. بیاییدکمی تخصصی تربه این سوال پاسخ دهیم که کاربرد اینفوگرافیک چیست؟ اینفوگرافیک باهدف آموزش، برندسازی،انتقال سریعتراطلاعات،جمع آوری دادههای آماری، مقایسه اطلاعات و…استفاده میشود. امروزه شاهداستفاد روزافزون از اینفوگرافیک هابرای آموزش وبرندسازی هستیم. ازانواع اینفوگرافیک میتوان به نوع متحرک،نقشه ای، نمودارها،رزومه، لیست و… اشاره کرد. اصولااز نرم افزار برای ساخت اینفوگرافیک کمک گرفته میشوداما میتوان به ساخت اینفوگرافیک باگوشی هم اقدام نمودکه البته این روش برای ساخت محتوای سادهترمثل تصاویر شبکه های اجتماعی(اینستاگرام،تلگرام و…)مورداستفاده قرارمیگیرد.

اینفوگرافیک چیست؟

جالب است بدانید اینفوگرافیک Infographic ترکیبی ازدوواژه information و graphics است. اینفوگرافیک مجموعه ای ازمتون،تصاویر، المانهای گرافیکی و…هستندکه یک نمای کلی ازموضوع موردنظر شما رابه تصویر میکشند وقدرت درک اطلاعات بایک نگاه رابه مخاطب هدیه میکنند. اصولاسعی میشود درساخت اینفوگرافیک ازتصاویر جذاب وچشمنواز ورنگهای زیبااستفاده کردامروزه بارشد روزافزون دنیای وب وافزایش روندتولید محتوا اینفوگرافیک هایک ابزارارزشمند ومتمایز برای سبقت ازرقبا وارتباط بصری بامخاطب محسوب میشوند.

حتمامیپرسید اینفوگرافیک چیست؟ بعبارت خیلی ساده میتوان گفت اینفوگرافیک شامل نمودار،دیاگرام یاتصاویری است که بصورت بصری ارائه شده وهدف ازساخت آن انتقال سریع وجذاب اطلاعات به مخاطب است. جالب است بدانیدسرعت انتقال داده ازطریق اینفوگرافیک نسبت به یک متن ساده بسیاربالاتراست وازآن جاییکه اینفوگرفیک حالت بصری داردبرای مخاطب نیزجذابتراست. اصولا پیشنهاد میشوداز اینفوگرافیک ها درمقالات استفاده شود چراقدرت درک راافزایش میدهد. اینفوگرافیک ها بهترین نوع ساختاربرای داستان سازی، شبکه های اجتماعی وآموزشهای کوتاه به شمارمیروند.

درحقیقت اینفوگرافیک باعث افزایش جذابیت محتوا، درک بیش تر وافزایش سرعت انتقال اطلاعات خواهدشد. ازطرفی احتمال اشتراک گذاری اینفوگرافیک توسط مخاطبین میتواند دررشد کسب وکارشما تاثیرگذارباشد.

کاربردهای مهم اینفوگرافیک

همان طورکه پیشتر نیزذکرشد اهداف مختلفی برای ساخت اینفوگرافیک وجوددارد امااصولا برای انتقال کامل وسریع اطلاعات از اینفوگرافیک هااستفاده میشود بگونه ای که مخاطب درکسری اززمان حجم عظیمی ازاطلاعات رادریابد. اینفوگرافیک کاربردهای مختلفی داردازجمله:

 • برای راهنمایی وآموزش بهتردانش آموزان درمدارس باهدف یادگیری بهتر
 • اشتراک گذاری تاریخچه کار وسوابق
 • برندسازی وجذب مخاطب
 • آموزش وافزایش فروش درشبکه های اجتماعی
 • انتشار درسطح وب برای جذب کاربر
 • افزایش سرعت انتقال اطلاعات به مخاطب
 • و…

چگونگی ساخت اینفوگرافیک

برای ساخت اینفوگرافیک درمرحله اول به یک سری دادههای کیفی نیازدارید سپس بایدفرآیند انتقال داده به مخاطب راتحلیل کنید وروشی انتخاب نماییدکه چگونه این داده هارا بصورت تصویری درکناریک دیگر بچینیدکه علاوه برجذابیت ظاهری پربار ومفید باشد. ازطرفی میبایست روی محتوا مانور دهید بگونه ای که اطلاعات مهم وکلیدی برجسته باشند بعنوان مثال براحتی شباهتها، تفاوت ها،مزایا، معایا،دادههای مهم و… درمحتوای تصویریری شماقابل تشخیص باشند. درنهایت نیزمیبایست به کمک یک ابزارگرافیکی دادههای خودرا بصورت تصویری طراحی کنید.

آمار وارقام نشان داده محتوای تصویری ساده،مینیمال، جذاب اماپرباربازخورد بسیارخوبی درمیان مخاطبان داشته اند.

ابزارها ونرم افزارهای مختلفی برای ساخت اینفوگرافیک وجوددارد ازجمله کاربردیترین آنهامیتوان به فتوشاپ و Adobe Illustrator اشاره کرد.البته نرم افزارهای مختلفی مثل برنامه pixart هم برای تلفن همراه درنظرگرفته شده که میتوان تصاویرنسبتاساده طراحی کرد.

درتصویرزیریک نمونه ساده اینفوگرافیک رامشاهده میکنیدکه تصویریک صفحه وب دردسکتاپ وگوشی موبایل وسایر دستگاههارامقایسه کرده است.

 

قوانین مهم اینفوگرافیگ که باید رعایت کنید.

رنگ مهم ترین بخش در طراحی وب سایت وهرچیز دیگری است. شماباید ابتدادرمورد طیف رنگیتان فکرکنید، سپس شروع به طراحی کنید. مهم ترازهمه مطمئن شویدکه اطلاعاتی که برروی صفحه نمایش داده میشوندمتفاوت باپس زمینه باشد واصول هم خوانی طرح رافراموش نکنید. در طراحی وب سایت فضای کمی برای ارائه اطلاعات دارید،پس همیشه این فضارا درنظر بگیرید واطلاعات رابه شیوه مختصر و روشن نمایش دهید.اگرشما مجبوریدکه اطلاعات زیادی رادرفضای کمی قراردهید، از بوردربرای مشخص کردن مرزهااستفاده کنید؛ ودرنظر داشته باشیدکه فضای کافی برای هرقطعه ازاطلاعات قراردهیدتا کاربر وب سایت سردرگم نشود. تایپوگرافیک هنرمرتب نمودن کلمات وحروف برای انتقال بهترمفاهیم است تاکلمات بصورت زیبانمایش داده شوند درحالی که اینفوگرافیک بسیارگسترده ترازآن است و علاوه بر کلمات به جنبه های بصری نیزتوجه دارد. تقریباًدرتمامی اینفوگرافیک ها تصاویر ازیک نوع، نمودار، چارت ویاهرچیز جدیدی وجوددارد که میتوان خلاقیت خودرا دراین مرحله نشان داد. فقط دقت داشته باشید، هرسبکی راکه انتخاب میکنیدمطمئن شویداطلاعات بصورت شفاف باشدطوری که کاربر نیازبه بررسی بیش ازحدآمار، برای فهمیدن آن نداشته باشد.

تاریخچه اینفوگرافیک

حتما میپرسیداصلا اینفوگرافیک وایده آن ازکجا آمده است؟ تاریخچه اینفوگرافیک به کجا وچه زمانی باز میگردد؟ اگرکمی به عقب برگردیم وتاریخچه نیاکان خودرا مرورکنیم میبینیم تصاویر بسیارمبهم والبته مفهومی روی سنگ ها،غارها وکتیبه ها طراحی شده میتوان گفت تمام این نقاشی هااولین اینفوگرافیک های تاریخ بوده اند.جالب است بدانیدتصاویری از37000 سال پیش ازمیلاد وجوددارد که فوران یک آتشفشان رانشان میدهند وازاولین نمونه های اینفوگرافیک بشری هستند.پس ازآن نقشه ها بوجودآمدند وکم کم ازتصاویر برای انتقال سریع وجذاب اطلاعات کمک گرفته شد.ازقرن 18 به بعدآمار وارقام و اطلاعات به شیوه های مختلف بصری ترسیم شدند وبتدریج به شکل امروزی تکامل یافتند وتقریبا فراگیرشدند.

اهمیت اینفوگرافیک چبست؟

اینفوگرافیک هابسیار محبوب هستندچون برای مخاطبان جذابیت خاصی ایجادمیکنند. درحقیقت ،محتوای دارای تصویر 94 درصدبازدید بیش تری ازمحتوای متنی دارد. اینفو گرافیک هاپردازش اطلاعات راآسانتر میکنند.انسان هامیتوانند محتوای تصویری راسریع تر وبهتر ازمحتوای نوشتاری درک کنند.افرادبه سمت محتواهای تصویری جذب میشوند. اگرمخاطبین درمقابل خودشان یک محتوای متنی ویک محتوای اینفوگرافیکی که همان اطلاعات راارائه میدهدداشته باشند، به احتمال زیادمحتوای تصویری راانتخاب خواهندکرد. زیرابرای مخاطبان جذابتر وآسانتراست.اینفوگرافیک ها براحتی به اشتراک گذاشته میشوندو براحتی پخش میشوند. اگرافراد اینفوگرافیک رادوست داشته باشند میتوانند براحتی آن رادررسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

نحوه ارائه اینفوگرافیک

 • ایستاتیک(static)
  در اینفوگرافیک ایستا،داده‎ های پردازش شده بصورت یک تصویرواحد نمایش داده میشود.
 • داینامیک(Dynamic)
  درمدل پویا یاموشن اینفوگرافیک، اطلاعات به صورت متحرک وانیمیشن ارائه می ‎شوند.
 • تعاملی(interactive)
  اینفوگرافیک تعاملی دربستر اینترنت ویااپلیکیشن وبراساس داده‎ هایی که ازکاربرگرفته میشود، شکل می ‎گیرد. اینوگرافیک تعاملی یک روش عالی برای پوشش کامل محتواازطریق مشارکت مخاطبان است.
 • فیزیکی(physical)
  دراین مدل دادههای پردازش شده درقالب یک ماکت سه ‎بعدی نشان داده می ‎شود.

انواع مختلف اینفوگرافیک

حتما می پرسید چطور اینفوگرافیک بسازیم؟ اصلا اطلاعات را چطور کنار هم بچینیم و از چه ساختاری برای نمایش داده ها استفاده کنیم؟ نکته بسیار مهمی که قبل از ساخت اینفوگرافیک باید در نظر بگیرید این است که کدام یک از انواع اینفوگرافیک برای شما مناسب تر است و می تواند موثرتر واقع شود؟ ابته می توان از ترکیب انواع اینفوگرافیک ها هم برای افزایش جذابیت و تاثیرگذاری استفاده کرد.

1-اینفوگرافی ویژوال (Visual infographic)

این قالب از اینفوگرافی زمانی استفاده میشودکه شمامیخواهید یک مقاله ساده راجالبترکنید ویادوست داریدپتانسیل اشتراک اینفوگرافیک خودراافزایش دهید.

2-اینفوگرافی نقشه ای (Map Infographic)

یکی ازانواع اینفوگرافیک که دررسم موقعیتهای جغرافیایی یانمایش اطلاعات مکانی کاربرددارد. ازاین نوع اینفوگرافیک اصولادر طراحی نقشه های سفراستفاده میشود.

3-اینفوگرافی نموداری (Charts Infographic)

فلوچارت یکی ازانواع اینفوگرافیک است که مراحل انجام یک کار یارسیدن به یک نتیجه خاص رانمایش میدهد. درحقیقت مسیری از فعالیت هاکنارهم چیده میشوند تابه دستاوردنهایی برسید. بعنوان مثال میتوان مراحل نصب فتوشاپ روی کامپیوتر رابصورت خانه های ساخته شده دریک جاده ترسیم کرد. هرکدام ازاین خانه هایکی ازمراحل نصب هستند. مثلاخانه اول جاده دانلود فایل نصبی فتوشاپ است، خانه دوم جاده اکسترکت وشروع نصب و….خانه قرارگرفته در انتهایی جاده هم فتوشاپی است که کامل نصب شده!درحقیقت شمابایدمثل بازی مار وپله این جاده راطی کنید.

4-اینفوگرافی مقایسه ای (Comparison infographic)

نوع دیگری از اینفوگرافیک هابرای مقایسه اطلاعات مورداستفاده قرارمیگیرندبه این شکل تفاوتها وشباهتها، مزایا یامعایب آیتمهای موردنظر رامیتوان بسادگی ودرعین جذابیت به نمایش گذاشت.

5- اینفوگرافیک رزومه ای(Resume infographic)

امروزه برای ارائه رزومه هم از اینفوگرافیک ها استفاده میشود به این ترتیب خیلی صریح وساده میتوانیدرزومه کاری، سوابق،توانایی ومهارتها واطلاعات شخصی خودرا مختصر ومفید وچشم نوازارائه کنید. این مدل اینفوگرافیک هابرای جمع آوری اطلاعات کارکنان درسازمان هابسیارکاربردی است.

6- اینفوگرافیک متحرک (Animated infographics)

تااین جا به جذابیتهای اینفوگرافیک وتاثیرگذاری آن پی بردیدامااگر تمایل داریدمحتوایی فراتراز اینفوگرافیک باتاثیرگذاری چندبرابری داشته باشید، گیفوگرافیک راامتحان کنید! منظورتصاویری به سبک اینفوگرافیک است که متحرک هستند ومیتوانندمخاطب راجذب خودکنند. حتمامیپرسید تفاوتی باویدیوندارند!! هزینه وزمان ساخت گیفوگرافیک نسبت به انیمیشن هابسیار پایینتراست.

7-اینفوگرافی لیستی (Listed Infographic)

اگرمحتوای شماشامل یک سری مراحل است میبایست اینفوگرافیک خودرا بصورت مرحله وار ولیستی بسازیداز این سبک استفاده کنید. دراین نوع اینفوگرافیک مراحل مختلف انجام یک کار بصورت مرحله به مرحله به کمک اعداد،نماد هایاحتی بصورت پلکانی به تصویرکشیده میشود. این مدل اینفوگرافیک برای نمایش مواردآموزشی وفعالیتهای چندمرحله ای بسیارعالی است.

8-اینفوگرافی زمان محور (Timeline infographic)

اینفوگرافی زمان محور رویدادها یااقدامات رابه ترتیب زمان نشان میدهد. معمولاًازاین نوع از اینفوگرافی برای درک بهتریک داستان یارویداد تاریخی ویانشان دادن سیرتکاملی ایده‌هااستفاده میشود.

9-اینفوگرافی عددی (Number Infographic)

اینفوگرافی های عددی اینفوگرافیک‌هایی هستنداطلاعاتی راباتوجه به اعداد وارقام به مانشان میدهند.بعنوان‌ مثال اگربخواهید آمارقبولی دانش آموزان یک مدرسه رانشان بدهید بایدازاین نوع از اینفوگرافی استفاده کنید.

10-اینفوگرافی فرآیندی (Process Infographic)

اینفوگرافی های فرآیندی شامل توضیح مراحل یک فرآینداست. دراین اینفوگرافیک‌ ها هرمرحله بااستفاده ازخطوط وفلش‌های جهتداربه مرحله قبل متصل میشود.

نکاتی در مورد ساخت اینفوگرافیک

خیلی خب حالا که میدانید اینفوگرافیک چیست وباانواع اینفوگرافی آشناشدید بهتراست بامراحل ساخت آن هم آشناشوید. اصولاساخت اینفوگرافیک برای افرادیکه تخصص زیادی درزمینه طراحی ندارند  کمی سخت به نظرمیرسدابتدا بایدچک لیست زیر رابرای خودتان کامل کنید:

 • این که اینفوگرافیکی که میسازیدچه هدفی دارد؟تصمیم دارید بادیدن اینفوگرافیک چه اتفاقی بیفتد یامخاطبین بکجا هدایت شوند؟
 • اینوفگرافیک شمابرای چه کسانی مفیداست؟(فکرکردن به مخاطبین این اینفوگرافیک)
 • برای ارائه اینفوگرافیک اطلاعات مفید والبته بسیارکاربردی گردآوری کنید.
 • رنگبندی دل خواهتان راانتخاب کنید. بهتراست ازرنگهای شاد وجذاب کمک بگیرید و3رنگ رابعنوان رنگهای اصلی درنظربگیرید.(مشخص کنید هرالمان بایدچه رنگی باشدمثلا تیترهاسورمه ای)
 • فضاهای سفیددرون اینفوگرافیک رامدیریت کنید. بهتراست تاحدامکان ازفضا استفاده کنید وتعادل برقرارشود. ازتصویرسازی افراطی هم خودداری شود.
 • به اندازه های استاندارد اینفوگرافیک هادقت داشته باشید. اینوفگرافیک شماباید بگونه ای طراحی شودکه اولا دردستگاههای مختلف دچارافت کیفیت نشود ودومابتوان ازآن درموبایل ودسکتاپ بهره برد. اندازه استاندارد به بسترموردنظر شماجهت انتشار بستگی دارد بعنوان مثال اندازه اینفوگرافیک ساخته شده برای شبکه اجتماعی اینستاگرام که اغلب کاربران آن موبایلی هستندبا اینفوگرافیک ساخته شده برای مقالات وب سایت کاملامتفاوت است.
 • ساختار قدرت مندی برای اینفوگرافیک ایجادکنید. هر اینفوگرافیک به یک مقدمه یاشروع، راهنما،بخش اصلی وپایان نیازدارددقیقا مثل یک آموزش سریع وخلاصه بایدبامقدمه ذهن مخاطب راآماده کنید سپس به محتوای اصلی بپردازید ودرنهایت بایک پایان جذاب همه چیز راجمع بندی کنید.
 • اگرازمنبع خاصی استفاده کردید درپایان اینفوگرافیک اعلام کنید.
 • ارائه جزئیات ونکات یکی ازستونهای اصلی واساسی درساخت اینفوگرافیک است که میتواندمنجر به اشتراک گذاری محتواتوسط مخاطبین شود.
 • نمیتوانیدتمام اطلاعات را در اینفوگرافیک جابدهیدچون باعث شلوغی تصویر میشودامابهتر است کلیدی ترین ومهمترین نکات راذکرکنید.

نکته خبلی مهم:

انتخاب اشتباه رنگهای اینفوگرافیک میتواندتمام زحمات شمارانابود کند. چراکه رنگهادرچند ثانیه اول نگاه مخاطب راجلب میکنند واگرنتوانید از رنگبندی درست وجذابی استفاده کنیدشانس دیده شدن وخوانده شدن اینوگرافیک را ازدست خواهیدداد. خب برای این منظور چندنکته زیر رادرنظر بگیرید:

 • ازدایره طیف رنگی کمک بگیرید.
 • تضادهای رنگی باعث جذابیت اینفوگرافیک میشوند.
 • ازرنگهای برندینگ خوددرساخت اینفوگرافیک استفاده نمایید.
 • به فضاهای سفید موجود دراطراف وداخل تصویر دقت داشته باشیدبگونه ای که تعادل درتصویر رعایت شود.
 • چشم مخاطب رابه کمک رنگها والمانها درتصویر به چرخش درآورید بطوریکه تمرکز ونگاه مخاطب تنهابه یک قسمت از اینفوگرافیک معطوف نشود.

درباره‌ی zarei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *